Oslo Hospital

Bakgrunn for prosjektet

Sammen med de kristelige leietakerne i Rådhusgaten 1-3, i dag kalt Kirkens hus, ønsker Opplysningsvesenets fond via datterselskapet Clemens Eiendom å etablere en ny samlokalisering sentralt i Oslo. Målsettingen er å skape et samlingspunkt for kirkelige og kristne organisasjoner. Stiftelsen Oslo Hospital som eier Ekebergveien 1, hadde samtidig behov for fornyelse etter at kontrakten om hospitalsdrift gikk ut med Oslo kommune februar 2018. På denne måten kan prosjektet bidra til en videre bruk av Oslo Hospitals bygninger og eiendom innenfor stiftelsens fundas (vedtekter).

Et synlig, åpent, aktivt og varmt Kirkens Hus på hospitaltomten er en målsetning for prosjektet. Med beliggenhet øst i Oslo sentrum, i Bydel Gamle Oslo under Ekebergskrenten, er tomten både sentrumsnær og bidrar til å bringe ny aktivitet til byens gamle deler.

Samtidig pågår det dialog med andre aktører for å samle flere organisasjoner, i eller utenfor Den norske kirke, under samme tak for å realisere viktige synergier. Målet er at hospitaltomten kan bli en sentral plass for publikum, samarbeidspartnere og for lokalmiljøet. Det kan bli en levende og inviterende arena for ulike publikumsrettede aktiviteter og muligheter som konserter, utstillinger, debatter, informasjonssenter og møtested med kafe.

Dagens Kirkens hus ble etablert ved at flere kirkelige virksomheter ble samlokalisert i Rådhusgata 1-3 fra 2004. I dag er følgende organisasjoner og virksomheter samlokalisert i Kirkens Hus:

Bispemøtet
Clemens Eiendom AS
Den norske kirkes Presteforening
Den Finske Menigheten i Norge
Det norske Diakonforbund
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Kirkelig Undervisningsforbund
Kirkerådet
Kristelig studieforbund
Norges Kristne Råd
Opplysningsvesenets fond (Ovf)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Søndagsskolen
The Karibu fundation

Kirkens Hus

Prosessen

Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS ble i 2018 enige om sammen å undersøke om det er mulig å lokalisere et nytt Kirkens Hus på eiendommen til Oslo Hospital. Dette vil innebære å få tillatelse til å oppføre et nybygg på eiendommen i tillegg til å rehabilitere de gamle sykehusbygningene. Transborder Studio er arkitekt for prosjektet 

I forbindelse med oppstart av reguleringen ble det holdt et åpent møte på Oslo Hospital i 2019 der vi ba om innspill til prosjektet. Innspill kom fra offentlige etater, vernemyndigheter, naboer og andre interesserte. Det har også blitt gjennomført orienteringer og prosjektet har etterspurt innspill fra ulike interessentgrupper som blant annet ungdomsrådet i bydelen, bydelens historielag og bydelens byutviklingskomite.

Eiendommen er bevaringsverdig, gråstenbygget og kirken er fredet. Vernemyndighetene er derfor sentrale aktører når det kommer til hva som blir tillatt å bygge på eiendommen. I den videre prosessen er utkastet betydelig bearbeidet i samarbeid med Riksantikvar og Byantikvar samt innspillene fra 2019.

Det ble arrangert et nytt åpent informasjonsmøte for naboer og interessenter i februar 2021.

PBE har gjennomført offentlig høring for forslaget. Avslutningsvis vil bystyret behandle saken.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospitals historie

Fakta om prosjektet

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet