Oslo Hospital

Fakta om prosjektet

Arkitektonisk konsept

Gjennom utvikling av eiendommen oppstår det nye koblinger mellom samtid og historie. Prosjektets arkitektur bygger videre på og fortolker tomtens to hovedepoker; klostertiden og hospitaltiden. Under middelalderen hadde Fransiskanerordenen kloster på tomten. Etter reformasjonen ble anlegget, der det fortsatt var en aktiv kirke, hospital. Hospitaldriften utviklet seg og fortsatte som sykehus inntil 2018. Eiendommen står nå overfor en tredje fase: Tiden etter sykehusets nedleggelse. Det er i denne fasen Den norske kirke kommer inn.

Ny bebyggelse i sør-vestre hjørne kompletterer anlegget, og videreutvikler Oslo Hospitals lamell-karakter. Dette styrker også Klostergården, som blir et klart definert rom, samtidig som det etableres en generøs åpning mot Oslo gate. Den eksisterende bebyggelsen på eiendommen løftes gjennom bevaring og transformasjon, og forbindes gjennom tilpasset fortetting langs Oslo gate og Konows gate. I møtet mellom gammelt og nytt blir Oslo Hospital både en rikholdig formidler av stedets historie og en viktig arena for bydelen i fremtiden.

Fra Kongsveien
Hjerterommet
Hospitalhagen
Klostergården fra Oslo gate

Det er et mål at kulturminneverdiene skal komme styrket ut av videreutviklingen av eiendommen gjennom etableringen av Kirkens Hus på Oslo Hospital, som et levende og inviterende samlingspunkt i bybildet. Ved å la Hospitalhagen og bygningsmassen mot nord-øst forbli uforandret, sikres den mest iøynefallende og historisk intakte delen av eiendommen, slik at denne vil forbli fullt synlig.

Den nye bebyggelsen skal ha en distinkt og verdig egenkarakter, men sitte godt og naturlig på tomten. Forslaget har som mål å skape en harmoniserende virkning i bymiljøet ved at skala og utforming er tilpasset eiendommens karakter.

Miljøstrategi

Det ligger et stort ressurspotensial i gjenbruk av eksisterende bygninger i Oslo, der flere viktige institusjonsbygg er fraflyttet og i dag står tomme. Vern gjennom bruk har stor klimagevinst, og Oslo Hospitals kulturminnestrategi, med samvirkning mellom gjenbruk og nybygg, er et miljøvennlig tiltak. Bevaring og bearbeidelse av Hospitalshagen vil dessuten bidra til å styrke biomangfoldet i området.

Prosjektet ønsker å være en sentral pådriver for og bidragsyter til et bærekraftig samfunn, samt demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd gjennom ord og handling. Bygget skal derfor ha et bærekraftkonsept med høye klima- og miljømål.

For å oppnå høy kvalitet brukes miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR-standarden som utgangspunkt for konseptet, slik at forutsetninger til BREEAM-sertifiseringen er tilrettelagt. Ambisjonen er å oppnå en «Very Good»- sertifisering for nybygget og en «BREEAM In- Use» sertifisering for eksisterende bygninger.

Arkitekt for prosjektet er Transborder Studio, mens andre involverte rådgivere er Asplan Viak, Probiz, Coxit og Malling & Co.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospitals historie

Bakgrunn for prosjektet

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet